fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Συμπεράσματα από τον φορολογικό έλεγχο τεχνικής ανώνυμης εταιρείας

2 Οκτωβρίου 2006 | 07:26 μ.μ.

Γράφει ο Σπύρος Λευθεριώτης

 

Το παρόν σημείωμα επικεντρώνεται στα βασικά σημεία του διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου τα οποία είτε αποτελούν πεδίο «τριβής» μεταξύ επιχειρήσεων και ελέγχου είτε είναι στοιχεία και δεδομένα που έχουν     σοβαρές επιπτώσεις στο ύψος των φόρων που θα καταλογιστούν. Επίσης, το περιεχόμενο του κειμένου δεν θα περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά την ουσία των ζητημάτων όπως ανέκυψε  κατά την διαδικασία του ελέγχου. Κάθε σημείο από αυτά που αναφέρονται παρακάτω θα μπορούσε να είναι αντικείμενο ξεχωριστής ανάλυσης ,ενδεχομένως και ειδικού άρθρου.

Παρόλα αυτά η έστω και συνοπτική παράθεση τους βοηθά τα λογιστήρια των επιχειρήσεων σε συνεργασία με τους φοροτεχνικούς τους συμβούλους να αντιμετωπίσουν καλύτερα τον φορολογικό έλεγχο.

 

1) Που επέμεινε περισσότερο ο έλεγχος
  1.1) Στη σαφή και πλήρη αιτιολογία και περιγραφή των τιμολογίων εσόδων, αγορών και εξόδων. Σε περίπτωση   τεχνικών έργων αρκεί η συνημμένη επιμέτρηση εργασιών του υπεργολάβου ή η πιστοποίηση εργασιών από την Υπηρεσία (δημόσια έργα).
  1.2)  Στον έλεγχο για πλαστά και εικονικά τιμολόγια.
  1.3) Στις επαληθεύσεις της ορθότητας του προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών, των δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών. Ειδικά αν υπάρχουν αφορολόγητες εκπτώσεις ειδικών διατάξεων νόμων, ελέγχεται η ορθή εφαρμογή του νόμου.
   1.4) Επειδή οι ελεγχόμενες χρήσεις περιείχαν έσοδα από τεχνικά έργα που άλλα είχαν τεκμαρτό και άλλα λογιστικό προσδιορισμό των κερδών, ελέγχεται η ορθή κατανομή των δαπανών μεταξύ των δύο κλάδων. Να σημειωθεί εδώ ότι οι δαπάνες και κατ’ επέκταση η ζημία του κλάδου τεκμαρτού προσδιορισμού δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη του κλάδου λογιστικού προσδιορισμού.
   1.5) Στην ύπαρξη σημαντικών συμβάσεων ή συμφωνητικών που αποδεικνύουν και καλύπτουν δραστηριότητες της επιχείρησης ή μεγάλα ποσά εσόδων και δαπανών.
   1.6) Στα υπόλοιπα των  λογαριασμών που υποδηλώνουν δανεισμό ή ταμειακές διευκολύνσεις.
    1.7) Στο αν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. τα εργοτάξια της εταιρείας ως πρόσκαιρες εγκαταστάσεις.
     1.8) Στην επαλήθευση της ορθής μεταφοράς των ποσών των τιμολογίων εσόδων, αγορών και εξόδων στα βιβλία δειγματοληπτικά για ένα δεκαήμερο ανά χρήση.

2) Σημεία «τριβής»

    2.1) Η ύπαρξη ή όχι αφορολογήτων κερδών τεχνικών επιχειρήσεων (Α.Κ.Τ.Ε.) όταν μεταξύ των εσόδων των ελεγχομένων χρήσεων περιέχονται και έσοδα από τεχνικά έργα που η σύμβαση εκτέλεσης τους υπεγράφη πριν την 1-1-2002. Ο τρόπος υπολογισμού προκύπτει εμμέσως από τις φορολογικές διατάξεις και πιθανή παρερμηνεία ή παρανόηση στην εφαρμογή τους είναι πιθανό να επιβαρύνει με σημαντικούς φόρους την επιχείρηση. Άρα είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις που  ανήκουν στη κατηγορία αυτή να γνωρίζουν τη σχετική νομοθεσία και με μεγάλη προσοχή να σχηματίζουν ή όχι αποθεματικά  του λογαριασμού 41.92 « αφορολόγητα κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων». Μάλιστα το πρόβλημα περιπλέκεται όταν η ΑΕ στα αποτελέσματά της έχει και κέρδη από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εκτέλεσης τεχνικών έργων των οποίων οι συμβάσεις υπεγράφησαν πριν την 1-1-2002.Εδώ να διευκρινίσουμε ότι  Α.Κ.Τ.Ε. προκύπτουν όταν τα λογιστικά κέρδη των έργων πριν την 1-1-2002 είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά κέρδη των ιδίων έργων.
   2.2) Η ύπαρξη ή όχι προφανούς δυσαναλογίας μεταξύ του πραγματικού κόστους (των έργων που έχουν τεκμαρτό προσδιορισμό των κερδών) και του κόστους που προκύπτει από τα βιβλία (μεγαλύτερης του 20%). Λόγω μιας τέτοιας δυσαναλογίας, είναι δυνατό, ο φορολογικός έλεγχος να προσαυξήσει τους συντελεστές τεκμαρτού προσδιορισμού των κερδών μέχρι και 60%.Βέβαια τα πράγματα δεν είναι εύκολα ούτε για το φορολογικό έλεγχο, διότι ούτε ο τρόπος υπολογισμού του πραγματικού κόστους καθορίζεται από το φορολογικό νόμο ούτε το κόστος που προκύπτει από τα βιβλία σε μία χρήση είναι συγκρίσιμο ή αντιπροσωπευτικό στοιχείο λόγω της περάτωσης  των έργων συνήθως σε περισσότερες από μία χρήσεις.
   2.3) Ποια είναι η αξία πάνω στη οποία υπολογίζονται τα τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ σε περίπτωση προσωρινών καταθέσεων για ταμειακή διευκόλυνση
. Στο  υπόλοιπο του λογαριασμού στο τέλος της χρήσης; Στο μεγαλύτερο υπόλοιπο στη διάρκεια της χρήσης ; Ή στην ανά μήνα μεταβολή (αύξηση) του σχετικού ποσού ; Και οι τρεις περιπτώσεις έχουν διαφορετικά ποσά τελών χ/μου για καταλογισμό.
    2.4) Όταν υπάρχει λήψη υπηρεσιών από το εξωτερικό  καταβάλλεται ή όχι ΦΠΑ από το λήπτη του τιμολογίου με έκτακτη δήλωση; Απαιτείται προσοχή στο είδος της υπηρεσίας που έλαβε η επιχείρηση και δεν αρκεί το γεγονός ότι ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι το εσωτερικό της χώρας. Καταβάλλεται λοιπόν ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση εφόσον δεν έχει ορισθεί φορολογικός αντιπρόσωπος του ξένου οίκου  και η ληφθείσα υπηρεσία είναι στενώς συνδεδεμένη με το έδαφος.

Η σχεδόν δημοσιογραφική παράθεση των παραπάνω δεν εμποδίζει να εξαχθεί το αβίαστο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να κάνουν την κατάλληλη επιλογή στελεχών για τις οικονομικές τους υπηρεσίες και να οργανώνονται ανάλογα ώστε να μπορούν να αποφύγουν το καταλογισμό ποσών φόρων είτε λόγω μη σωστής εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων είτε λόγω ελλειπούς κατάρτισης  στην αντιμετώπιση ορισμένων από τους ισχυρισμούς του φορολογικού ελέγχου.

Πηγή:Dashofer Holding Hellas

 

Return to category
 
Τελευταία άρθρα