fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Ελλάδα - Κόσμος

Ίσες ευκαιρίες σε γυναίκες και άνδρες

7 Σεπτεμβρίου 2006 | 01:23 μ.μ.

Η ισότητα των ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες δεν είναι απλώς ένα ζήτημα που απασχολεί μόνο τις γυναίκες. Πρόκειται για ζήτημα που βρίσκεται, κατά πρώτο λόγο, στον πυρήνα της Δημοκρατίας μας και του Πολιτισμού μας και συνδέεται άρρηκτα με το Κράτος Δικαίου και το επίπεδο προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπης Παυλόπουλος

Αλλά και, περαιτέρω, είναι ένα ζήτημα που αφορά την ίδια την κοινωνία, την οικογένεια, την κοινωνική συνοχή καθώς και την οικονομική ανάπτυξη. Βασικοί άξονες της νέας πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 4ετές πρόγραμμα δράσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας με τίτλο «ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» (2004-2008) είναι: α) Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, β) Η καταπολέμηση των στερεότυπων μέσω της εκπαίδευσης, γ) Η πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και δ) Η ενίσχυση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Σʼ εφαρμογή των παραπάνω αξόνων δράσης προωθήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ενέργειες:
· Η Γενική Γραμματεία Ισότητας υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος το έργο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006» του Γ΄ ΚΠΣ, μέσα από το οποίο όχι μόνο στηρίζει έμπρακτα άνεργες γυναίκες για να βρουν απασχόληση, αλλά διευκολύνει και τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Το Πρόγραμμα αφορά όλες τις Περιφέρειες της Χώρας και είναι συνολικού προϋπολογισμού 53 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 36.000.000 ευρώ διατίθενται μέσω ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας. Από το έργο αυτό ωφελούνται συνολικά 9.018 γυναίκες, κυρίως άνεργες κάθε ηλικίας. Μέχρι τις 30/6/2006:

5.834 άνεργες γυναίκες ωφελήθηκαν από υπηρεσίες Συμβουλευτικής.
2.763 γυναίκες προωθήθηκαν στην απασχόληση μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ αλλά και άλλων εθνικών ή επιχειρησιακών προγραμμάτων .
305 εργαζόμενες γυναίκες ωφελήθηκαν από δράσεις συμβουλευτικής, υποστήριξης και πληροφόρησης .
317 γυναίκες ωφελήθηκαν από προγράμματα κατάρτισης για βελτίωση των δεξιοτήτων τους.
· Στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος και σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, προωθούνται, με δαπάνη 36.000.000 ευρώ, άμεσα στην απασχόληση 5.342 άνεργες γυναίκες, μέσω της δημιουργίας 2.074 νέων θέσεων εργασίας, της επιχορήγησης 2.074 νέων ελεύθερων επαγγελματιών και της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) από 1.194 άνεργες γυναίκες. Επισημαίνεται ότι, μέσα στο 2006, ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξήθηκε κατά 6.000.000 ευρώ για την επιδότηση, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ., 666 επιπλέον ανέργων γυναικών, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

· Διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα μητέρων με ανήλικα τέκνα ή γυναικών που φροντίζουν άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα μέσω της δυνατότητας να δηλώνουν ως έδρα της επιχείρησης την οικία τους και να δικαιολογούν σχετικές δαπάνες (1/3 των λειτουργικών εξόδων, έξοδα παιδικού σταθμού κλπ).
· Λαμβάνεται σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της γυναίκας να συνδυάσει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Στο πλαίσιο, μάλιστα, του νέου Υπαλληλικού Κώδικα αναγνωρίζεται, για πρώτη φορά, η χορήγηση γονικής άδειας και στον πατέρα, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα υπάλληλος. Το ίδιο δικαίωμα αναγνωρίζεται και στο μοναδικό γονέα των μονογονεϊκών οικογενειών. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις άγαμες καθώς και για τις πολύτεκνες μητέρες. Επίσης διευκολύνονται περαιτέρω οι γυναίκες που υιοθετούν τέκνο, προκειμένου να καταστεί ομαλότερη η μετάβαση στη νέα οικογενειακή τους ζωή.
· Προωθήθηκε κοινωνική διαβούλευση και υπεγράφη, για πρώτη φορά, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των πιο αντιπροσωπευτικών εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ) και του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, για τη διευκόλυνση της συμμετοχή της γυναίκας στην απασχόληση και την παροχή ίσων ευκαιριών για την εξέλιξή της στον εργασιακό χώρο (Ζάππειο 2 Ιουλίου 2006).

· Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. υλοποιεί, επίσης, μέσω της Γ.Γ.Ι., το έργο «Θετικές Δράσεις υπέρ των γυναικών στις Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006». Το έργο έχει ως στόχο να βοηθήσει τις εργαζόμενες γυναίκες σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους την εξέλιξή τους στην επιχείρηση, καθώς και μέσα από δημιουργία δομών στήριξης (π.χ. βρεφονηπιακούς σταθμούς) από τις επιχειρήσεις. Από το έργο, προϋπολογισμού 16.865.000 ευρώ, επωφελούνται αρκετές χιλιάδες εργαζόμενες. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό 2.600.000 ? περίπου, εφαρμόζεται ήδη σε είκοσι επιχειρήσεις, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον δεύτερο κύκλο, με συνολικό προϋπολογισμό 14.300.000 ? περίπου.
· Ενισχύθηκε η συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και γενικότερα την ανάδειξή τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, η οποία αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την εμπέδωση της ουσιαστικής ισότητας γυναικών και ανδρών.
· Σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις».

· Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καταρτίσθηκε το σχεδίου νόμου για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της οικογένειας και ιδίως της γυναίκας και του παιδιού. Βασικά σημεία του προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου αποτελούν: α) Η υποστήριξη των γυναικών και όχι η θυματοποίησή τους. β) Η εξασφάλιση της προστασίας των θυμάτων, αφενός με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη και, αφετέρου, με την εγγύηση της ασφάλειάς τους μέσα και έξω από την οικογενειακή εστία. Μάλιστα διευκολύνεται η άμεση απομάκρυνση του δράστη από την κατοικία και η δυνατότητα απαγόρευσης προσέγγισης των χώρων κατοικίας και εργασίας του θύματος, των οικιών στενών συγγενών του, των ξενώνων φιλοξενίας και των εκπαιδευτηρίων των παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων και των παιδιών τους και γ) Η επί το αυστηρότερον διαμόρφωση των κυρώσεων που επιβάλλονται για τη διάπραξη ορισμένων αξιόποινων πράξεων στο πλαίσιο της οικογένειας (ιδίως σωματικές βλάβες και παράνομη βία ή απειλή), με παράλληλη όμως πρόβλεψη ποινικής διαμεσολάβησης μεταξύ δράστη και θύματος.
Επισημαίνεται ότι ήδη υπάρχει αρωγή για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μέσω των δύο Συμβουλευτικών Κέντρων (Αθηνών και Πειραιώς) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, καθώς και των 5 Συμβουλευτικών Κέντρων του Κ.Ε.Θ.Ι., τα οποία λειτουργούν ήδη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο και το Ηράκλειο Κρήτης και παρέχουν συμβουλευτική, ψυχολογική και νομική, υποστήριξη. Μάλιστα, στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να λειτουργήσουν άλλα 4 Συμβουλευτικά Κέντρα του Κ.Ε.Θ.Ι. στην Άμφισσα, την Πρέβεζα, την Καλαμάτα και την Κομοτηνή, για περαιτέρω αποκέντρωση των σχετικών δράσεων.

· Προωθήθηκε ουσιαστικά η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
· Πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, σειρά παρεμβάσεων σχετικά με την πρόοδο των δράσεων ισότητας στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Γ΄ Κ.Π.Σ.
· Ελήφθη μέριμνα για τη γυναίκα μετανάστρια, στο πλαίσιο του ν. 3386/2005, ιδίως μέσω της απαγόρευσης της διοικητικής απέλασης εγκύου αλλά και της διευκόλυνσης της οικογενειακής επανένωσης.
· Διαμορφώθηκε, για πρώτη φορά, αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με θύματα γυναίκες και ελήφθη ουσιαστική πρόνοια για τα θύματα αυτά (ιδίως χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής και εργασίας, χωρίς καταβολή παραβόλου, καθιέρωση προθεσμίας περίσκεψης, δωρεάν νομική βοήθεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφαρμογή, μέσω του Κ.Ε.Θ.Ι., ειδικού προγράμματος για αναπτυξιακής βοήθειας προς χώρες προέλευσης τέτοιων θυμάτων κλπ.).
· Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανήλικων κοριτσιών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άσυλο, ή ζητούν άσυλο στη Χώρα μας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης.

· Αναβαθμίσθηκε το Κ.Ε.Θ.Ι., το οποίο, τα τελευταία δυόμισι χρόνια παρήγαγε σημαντικό ερευνητικό έργο για την προώθηση και στήριξη των παραπάνω δράσεων με έμφαση στα θέματα της ενίσχυσης της συμμετοχής της γυναίκας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τόσο σʼ επίπεδο θεσμικού πλαισίου όσο και σʼ επίπεδο γενικότερων πρωτοβουλιών, την τελευταία διετία έχουν γίνει σημαντικά και γρήγορα βήματα για την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής σε θέσης ευθύνης. Όμως, η ισότητα δεν είναι μόνο θέμα θεσμικού πλαισίου. Είναι κυρίως ζήτημα παιδείας, πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης όλων μας, ώστε η σύγχρονη Ελληνίδα να μπορέσει να διεκδικήσει, αλλά και να κατακτήσει την καλύτερη και δικαιότερη θέση που της αξίζει και της αναλογεί στο πλαίσιο της νέας προοπτικής που σταδιακά διαμορφώνεται. Αυτό, άλλωστε, απαιτεί και η ίδια η κοινωνία

Return to category
 
Τελευταία άρθρα