fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Ελλάδα - Κόσμος

4o Διεθνές Forum του Economist με θέμα "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2006-2013"

11 Νοεμβρίου 2006 | 01:39 μ.μ.

Υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ  Υπ.ΟΙ.Ο.

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπης Παυλόπουλος, παρουσίασε στο 4ο Διεθνές Forum του Economist, που έγινε με θέμα «Ψηφιακή Ελλάδα 2006 – 2013», τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προτεραιότητες που έχει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η τεχνολογία και να βοηθήσει στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
 Έτσι, για πρώτη φορά, δημιουργείται ειδικό και ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης. Βασικό μηχανισμό παρέμβασης θα αποτελέσει κρατικός φορέας ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος θ’ αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα εισαγωγής οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής στο ελληνικό περιβάλλον δημόσιας δράσης.. Στην όλη αυτή προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Κράτους κεντρικό ρόλο θα έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στόχος είναι, η δυσκίνητη διοικητική μηχανή να μπορέσει, επιτέλους, να κινητοποιηθεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού της σ’ έναν επιτελικό και αποτελεσματικό μηχανισμό.

Ι.      Ένας από τους βασικούς στόχους που υπηρετεί η εξελισσόμενη Επανίδρυση του Κράτους είναι και η ποιοτική αναβάθμιση του Κράτους, που επιτρέπει τη μετατροπή του πολίτη από παθητικό χρήστη των υπηρεσιών της Διοίκησης σε αυστηρό κριτή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο οποίος αξιώνει την καλύτερη εξυπηρέτησή του, τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του με την προσήκουσα ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και την αρωγή των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Προκόπης Παυλόπουλος

 Η πραγματοποίηση της βασικής αυτής επιδίωξης όμως προϋποθέτει, όπως απέδειξε η εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος, ευρύτατη ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να καταπολεμηθούν κατεστημένες και ξεπερασμένες δομές και νοοτροπίες συντήρησης. Αυτού του είδους η εξυγίανση των διοικητικών μηχανισμών αποτελεί μοχλό και ουσιώδη όρο οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και προόδου. Παράλληλα, αποκαθιστά την εμπιστοσύνη του πολίτη στη Διοίκηση, αφού διασφαλίζει έναν φιλικό και με ανθρώπινο πρόσωπο διοικητικό μηχανισμό, ενώ ενισχύει και την επιχειρηματικότητα, μέσα από τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου και διαφανούς πλαισίου συνεργασίας του Κράτους με την ιδιωτική πρωτοβουλία.

ΙΙ.      Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διοικητική μεταρρύθμιση προς όφελος του πολίτη εντάσσεται και η εκπόνηση, για πρώτη φορά, ολοκληρωμένης Ψηφιακής Στρατηγικής για τη Δημόσια Διοίκηση. Ήδη έχει ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό ο σχεδιασμός του προγράμματος  «Ψηφιακή  σύγκλιση» για την Δ΄ προγραμματική περίοδο 2007-2013.


1.    Οι μεγάλοι στρατηγικοί στόχοι της ψηφιακής στρατηγικής της Χώρας μας για την περίοδο 2007-2013 είναι:
       · Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
       · Βελτίωση της παραγωγικότητας και της επιχειρηματικότητας.
Βασική μέθοδος σχεδιασμού, σ’ επίπεδο δεδομένων,  ήταν η διάγνωση 20 βασικών αιτιών, στις οποίες οφείλεται το χαμηλό επίπεδο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, η μικρή επίδρασή τους στην παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα και στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, η μειωμένη ανάπτυξη του κλάδου σε σύγκριση με άλλες χώρες και η μειωμένη επιχειρηματικότητα σε τομείς όπου οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Μελετήθηκαν επιπλέον ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές, αλλά και η διεθνής εμπειρία μέσα από επιτυχείς πρακτικές αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε 20 χώρες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται:
     · Στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών.
     · Στην ενίσχυση της ευρυζωνικότητας.
     · Στην  ενημέρωση και εξοικείωση αφενός των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες και, αφετέρου, των επιχειρήσεων με την ηλεκτρονική παροχή των πέντε συχνότερα χρησιμοποιούμενων πιστοποιητικών τουλάχιστον  ως το 2008.
Όλες αυτές οι δράσεις θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την επίτευξη του ψηφιακού άλματος. Σ’ ό,τι αφορά στην περίοδο μετά το 2008, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικών σημείων μιας στάσης με στόχο την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα με σκοπό την αυτοματοποίηση διαδικασιών και η δυναμικότερη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 
2.  Με τον τρόπο αυτόν, η εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας υπερβαίνει το στάδιο της απλής αυτοματοποίησης ορισμένων συναλλαγών με τη Διοίκηση, η οποία μόνο βραχυπρόθεσμα και περιορισμένης εμβέλειας οφέλη μπορεί να εγγυηθεί. Πρόκειται λοιπόν για μία ευρύτερη και συστηματικότερη πρακτική, η αδιάλειπτη υιοθέτηση της οποίας σηματοδοτεί τη μετάβαση από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στην Ψηφιακή Κοινωνία. Η στρατηγική αυτή συνίσταται στο να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδίως οι ψηφιακές εφαρμογές:
    · Ως εργαλείο-αιχμή του δόρατος για την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης.
    · Ως καταλύτης για τη διαμόρφωση μίας νέας σχέσης εμπιστοσύνης και ενός σύγχρονου κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα στη Δημόσια Διοίκηση και τον πολίτη ως χρήστη των υπηρεσιών της.
    · Αλλά και ως «γέφυρα» για τη μετάβαση σε νέες, κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα, εξελίξεις προς την κατεύθυνση της  ενίσχυσης της Κοινωνίας των Πολιτών και της αναβάθμισης της ποιότητας της Δημοκρατίας μας, με τη διεύρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής του πολίτη.

3. Με αυτά τα δεδομένα προωθούνται οι ακόλουθες δράσεις:
    ·      Διαμορφώνεται περιβάλλον ψηφιακών συναλλαγών.
    ·      Ανασχεδιάζονται οι κρίσιμες και πιο ελκυστικές για τον πολίτη διοικητικές διαδικασίες, ώστε να διατίθενται πλέον on line.
    ·      Αλλάζει άρδην ο τρόπος λειτουργίας και οι πρακτικές των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να αντικατασταθούν πλήρως από τις νέες διαφανείς και αποδοτικές πρακτικές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Είναι γεγονός ότι επιμέρους προσπάθειες για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είχαν, βεβαίως, ξεκινήσει και στο παρελθόν, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία και αποτελέσματα. Και αυτό, αφενός γιατί είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα και δεν εντάσσονταν στο πλαίσιο μιας συνολικής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Και, αφετέρου, διότι δεν στόχευαν στην εκρίζωση αναχρονιστικών νοοτροπιών και πρακτικών ούτε συνοδεύονταν από αποτελεσματικό μηχανισμό υποστήριξης.


4.  Οι υποδομές για τη δημιουργία συνθηκών ασφαλών ψηφιακών συναλλαγών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις βασίζονται στη διαμόρφωση Εθνικού Συστήματος Αυθεντικοποίησης, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα επιμέρους ψηφιακά συστήματα που αναπτύσσουν οι δημόσιοι φορείς. Το Σύστημα αυτό διαρθρώνεται σε τρία μέρη: 
    Α.   Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
    Β.   Την Κεντρική Δικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ»
    Γ.    Τη διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημοσίου.

 Τα μέρη αυτά, στην ουσία, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ τους, με την έννοια ότι μόνο όλα μαζί μπορούν να επιφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή τη διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος ψηφιακών συναλλαγών.
Το  Εθνικό Σύστημα Αυθεντικοποίησης αποτελεί τον σκελετό, πάνω στον οποίο θα συνδεθούν όλα τα δορυφορικά συστήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είτε πρόκειται για ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, είτε  για διοικητικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτόν υποστηρίζονται οι ψηφιακές συναλλαγές όλων των τύπων. Το παραπάνω σύστημα θα χρησιμοποιείται από όλους τους φορείς της δημόσιας Διοίκησης, έτσι ώστε να μην απαιτείται από κάθε δημόσια υπηρεσία να εγκαθιστά δικό της σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση δαπανών ενώ - και αυτό είναι το κυριότερο - σηματοδοτείται η μετεξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης από ένα σύνολο μεμονωμένων φορέων σ’ ένα δικτυωμένο σύστημα συνεργαζόμενων  δημόσιων υπηρεσιών που βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, με προφανή οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Η αυθεντικοποίηση και ασφάλεια των συναλλαγών στηρίζεται, κατά βάση, στην ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με το σύστημα υποδομής δημόσιου κλειδιού, όπως ορίζει η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία. Με το νέο σύστημα ο πολίτης ή επιχείρηση θα υποβάλλει το αίτημά του, το οποίο θα φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη. Αφού διαπιστωθεί η ταυτότητά του, στην συνέχεια διαβιβάζεται η αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία προχωρεί σε εξέτασή της. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια, η εγκυρότητα και η νομιμότητα των ψηφιακών συναλλαγών, με παράλληλη μέριμνα για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το ΙΚΑ, σχεδιάζεται η ένταξη στο έργο της Αυθεντικοποίησης 300.000 επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά  και με ασφάλεια τις συναλλαγές τους με το ΙΚΑ.
Η βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία του συστήματος των ψηφιακών συναλλαγών είναι ότι όλες οι  δημόσιες υπηρεσίες,  πληροφοριακά συστήματα και  διοικητικές διαδικασίες εξυπηρετούνται από το Εθνικό Σύστημα Αυθεντικοποίησης, εφόσον ακολουθούν προκαθορισμένα πρότυπα διαλειτουργικότητας. Τα πρότυπα αυτά δημιουργούνται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Διαλειτουργικότητας. Με το έργο αυτό δημιουργείται το τεχνικό υπόβαθρο για την ουσιαστική προώθηση των Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί  με τον νόμο 3242/2004.
Οι 3 κρίκοι της αλυσίδας του Εθνικού Συστήματος Αυθεντικοποίησης έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
Α.     Το Εθνικό Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει αρχίσει ήδη να λειτουργεί και να εξυπηρετεί 2.000 φορείς του Δημοσίου, ενώ σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλους 900. Καλύπτει όλες τις προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες (τηλεφωνία, τηλεδιάσκεψη, Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ.). Το έργο αυτό αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της επικοινωνίας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, επιτρέποντας αφενός τη μεταφορά δεδομένων, ήχου και εικόνας μεταξύ τους και αφετέρου προσφέροντας τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, πέρα από την επιτάχυνση και διευκόλυνση των συναλλαγών που επιφέρει, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών ύψους 65,7 εκ. ευρώ περίπου, μόνο από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας μεταξύ των φορέων της Διοίκησης.

Β.     Παράλληλα και συμπληρωματικά προς τα παραπάνω έργα προωθείται η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη «ΕΡΜΗΣ» που αποτελεί το σημείο αναφοράς όλου του συστήματος και λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την ψηφιακή επικοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Η ψηφιακή πύλη δεν θ’ αντικαταστήσει τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων αλλά θα λειτουργήσει ως ψηφιακός δρομολογητής, οδηγώντας τους πολίτες στα κατάλληλα σημεία επαφής. Δηλαδή θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, η Εθνική Πύλη, το οποίο θα συνδέει τον ενδιαφερόμενο αυτόματα με τους κατάλληλους, αλλά διάσπαρτους και ασύνδετους μεταξύ τους σήμερα, δημόσιους δικτυακούς τόπους, έτσι ώστε να λαμβάνει τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα  του Δημοσίου που επιθυμεί, με μια μόνο πρόσβαση.
Γ.     Το σύστημα Αυθεντικοποίησης ολοκληρώνεται με τον μηχανισμό διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημοσίου. Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» εξασφαλίζει 50.000 ψηφιακά πιστοποιητικά (υπό μορφή κάρτας) σε ισάριθμους δημόσιους υπαλλήλους. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διακίνησης του εγγράφου, με ταυτόχρονη θέση της υπογραφής πάνω σε αυτό με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να τίθεται θέμα γνησιότητας του, αφού η διακίνηση θα γίνεται από τους ανωτέρω εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους με τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού (κάρτας). Η ηλεκτρονική αυτή διακίνηση συνεπάγεται μεγάλη επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης και αποστολής του εγγράφου και συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες πριν από το τέλος του έτους, οπότε θ’ ανοίξει ο δρόμος για ασφαλείς, έγκυρες και ενυπόγραφες ψηφιακές συναλλαγές.


5.    Περαιτέρω, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ψηφιακών εφαρμογών για τη διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών προχωρήσαμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στον ανασχεδιασμό της διαδικασίας ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι η απλοποίηση της διαδικασίας αυτής και η, σε πρώτη φάση, διεκπεραίωσή της και από τα ΚΕΠ, με τελικό στόχο τη δυνατότητα σύστασης επιχείρησης και μέσω του Διαδικτύου.


6.     Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προώθησε τις διαδικασίες ένταξης για δυο βασικά έργα:
·  Την καθιέρωση των ψηφιακών τιμολογίων.
· Την πλήρη ψηφιοποίηση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

IΙΙ. Φυσικά, για να ευοδωθούν όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις και να πετύχουμε τον στόχο μας, να λειτουργούν δηλαδή ψηφιακά οι δημόσιες υπηρεσίες, απαιτείται η λήψη περαιτέρω προπαρασκευαστικών μέτρων προς τρεις βασικές κατευθύνσεις:
1.    Κατάρτιση και εξοικείωση των δημόσιων υπαλλήλων, έτσι ώστε να επωφελούνται από τις πρακτικές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Άμεσος στόχος μας είναι κάθε δημόσιος υπάλληλος, ανεξάρτητα από τον κλάδο, την ειδικότητα, το βαθμό ή την υπηρεσία στην οποία απασχολείται, να  διαθέτει «ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο».
2.    Γενίκευση της  χρήσης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και αναγωγή της σε κύριο μέσο επικοινωνίας τους. Σύμφωνα με μελέτη που έχει διενεργηθεί από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., εάν π.χ. η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης - στην οποία 400 περίπου υπάλληλοι εμπλέκονται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη διαχείριση εγγράφων - αντικαταστήσει την παραδοσιακή αλληλογραφία με ψηφιακά μέσα, θα προκύψει ετήσιο οικονομικό όφελος της τάξεως των 500.000 ευρώ, μόνο και μόνο από την κατάργηση των ταχυδρομικών τελών και τη μείωση του χρόνου εργασίας που αφιερώνεται στη διακίνηση ή αναζήτηση εγγράφων. Είναι προφανές ότι εάν το μέτρο επεκταθεί στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης θα εξοικονομηθούν πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως ενώ θα βελτιωθεί άρδην η εξυπηρέτηση των πολιτών.

3.    Στο σημείο αυτό, βέβαια, τίθεται και το ζήτημα της αλλαγής νοοτροπίας από την πλευρά του υπαλλήλου, ο οποίος έχει εθιστεί σ’ έναν συγκεκριμένο τρόπο εργασίας, άρρηκτα συνδεδεμένο π.χ. με την πρωτοκόλληση των εισερχόμενων εγγράφων, τη χρέωσή τους κλπ. Αυτό σημαίνει ότι οι προσπάθειες πρέπει να στραφούν και στο να πεισθούν οι υπηρεσίες ν’ αποδεχθούν την κατάργηση της παραδοσιακής αλληλογραφίας και την αντικατάσταση της με πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τους μεγαλύτερους σε ηλικία υπαλλήλους.
4.    Τέλος, μεγάλη βαρύτητα έχει προσδοθεί στον ανασχεδιασμό του τρόπου διακίνησης των πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και στην κατάργηση των γνωστών σε όλους μας πιστοποιητικών. Μεγάλο μέρος των πληροφοριών διακινούνται μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών με τη μορφή Πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων. Σήμερα, τα έγγραφα αυτά μπορεί ν’ αντικατασταθούν με καλύτερες πρακτικές που βασίζονται στη χρήση του Διαδικτύου, μέσω δηλαδή της απόκτησης πρόσβασης σε μία βάση δεδομένων που θα παρέχει στον υπάλληλο την αναγκαία πληροφορία κατά τρόπο ασφαλή και έγκυρο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση και έλεγχος σχετικού πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.  Με αυτόν τον τρόπο θα καταργηθούν σταδιακά πολλά από τα πιστοποιητικά και θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι ολοκληρωμένες συναλλαγές που έχουν θεσμοθετηθεί με τον νόμο 3242/2004, απαλλάσσοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τη σχετική ταλαιπωρία. Στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ψηφιοποίησης, μέσω του Διαδικτύου, όλων των δημόσιων αρχείων, με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Αν αναλογισθεί κανείς ότι οι δημόσιες υπηρεσίες εκδίδουν περίπου 30 εκατομμύρια πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ετησίως, τα οποία απασχολούν κατά μέσο όρο 30.000 υπαλλήλους, δηλαδή, το 15% περίπου, του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης αντιλαμβάνεται την τεράστια πρακτική σημασία του μέτρου που προωθείται.
5.     Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχουν σχεδιάσει δυο αυτοτελή  Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία θα ενταχθούν στο Δ΄ Κ.Π.Σ.:
     · Την Ψηφιακή Στρατηγική που εφαρμόζεται από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.
     · Τη Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης που προωθείται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Έτσι, για πρώτη φορά, δημιουργείται ειδικό και ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης. Το Πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή, συνδυάζει τις πρακτικές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με παράλληλες παρεμβάσεις στους θεσμούς, στην οργάνωση και τις δομές της Δημόσιας Διοίκησης, έτσι ώστε να προωθηθούν κατά το δυνατόν ταχύτερα οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες.
Βασικό μηχανισμό παρέμβασης θα αποτελέσει κρατικός φορέας ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος θ’ αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα εισαγωγής οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής στο ελληνικό περιβάλλον δημόσιας δράσης. Η δομή αυτή θα στηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβούλου και κέντρου εφαρμογής μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους κάθε φορά δημόσιους φορείς, θα εξασφαλίσει τη συσσώρευση εμπειρίας και τεχνογνωσίας και θα υποστηρίξει τη μετάβαση της Δημόσιας Διοίκησης προς την ψηφιακή της λειτουργία.
Επίσης προβλέπεται η σύσταση Παρατηρητηρίου για τη Δημόσια Διοίκηση, με αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου και την αποτίμηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων και δράσεων σε αυτήν.

ΙV.    Στην όλη αυτή προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Κράτους κεντρικό ρόλο έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία, άλλωστε, στο πλαίσιο της αρχής της εγγύτητας, είναι και ο φορέας με τη μεγαλύτερη συναλλακτική επαφή με τον πολίτη σε καθημερινή βάση.
Για τον λόγο αυτό, μεριμνήσαμε για τη συμμετοχή της στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Δίκτυο «Σύζευξις», Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου, δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού με πάνω από 20.000 κατοίκους, ευρυζωνικά δίκτυα κλπ).
Επίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θωρακίσθηκε, θεσμικά και οικονομικά, προκειμένου ν’ αντεπεξέλθει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στις προκλήσεις του Δ΄ Κ.Π.Σ. Προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρονται ενδεικτικά:
    ·  Η ουσιαστική συμμετοχή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», για το οποίο έγινε εκτεταμένη αναφορά παραπάνω. 
    · Η ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006), ο οποίος αποτελεί το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στους Δήμους και τις Κοινότητες να πορευθούν στη νέα εποχή με σημαντικά εφόδια για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την εμπέδωση της διαφάνειας, την οικονομική διοίκηση υπό όρους χρηστής διοίκησης και αποτελεσματικότητας.
    · Παράλληλα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς και προς την ίδια προοδευτική κατεύθυνση ο νέος Κώδικας για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
· Χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για τους Δήμους και τις Κοινότητες, ιδίως μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
· Μέριμνα για την κατάρτιση και προετοιμασία των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενόψει του Δ΄ Κ.Π.Σ.

 

V.     Στην παρούσα φάση, με την προετοιμασία που έχει προηγηθεί, μπορούμε να αισιοδοξούμε για την ευδοκίμηση των επιλογών και των προσπαθειών μας. Με ατμομηχανή της μεταρρύθμισης την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης και ράγες την ψηφιακή στρατηγική που εφαρμόζεται, η δυσκίνητη διοικητική μηχανή θα μπορέσει, επιτέλους, να κινητοποιηθεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού της σ’ έναν επιτελικό και αποτελεσματικό μηχανισμό, ανοικτό και φιλικό προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ικανό να αφουγκρασθεί τις νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες αλλά και να υποστηρίζει σύγχρονες παρεμβάσεις και πρακτικές».

 

 

 

 

 

Return to category
 
Τελευταία άρθρα