fe-mail.gr

Fe-mail.gr

 

Τ.Τ. Visa & T.T. Visa Gold - Μεγάλος Διαγωνισμός

3 Μαρτίου 2007 | 02:31 π.μ.

Xρησιμοποιήστε 6 φορές την κάρτα σας και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι 4 ημερών για δύο άτομα στο Παρίσι. 
Για κάθε έξι (6) αγορές, ανεξαρτήτως ποσού, που θα πραγματοποιήσετε κατά το χρονικό διάστημα από 1/3/2007 έως 30/4/2007, κερδίζετε αυτόματα μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στις 31 Μαΐου 2007.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση που διοργανώνει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τ.Τ.) αποκτούν αυτόματα όλοι οι κάτοχοι των πιστωτικών καρτών Τ.Τ. Visa (Classic & Gold), εφόσον πραγματοποιήσουν με χρήση της κάρτας τους έξι (6) τουλάχιστον συναλλαγές για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το χρονικό διάστημα από 1/3/2007 έως και 30/4/2007, ανεξάρτητα από το ύψος της κάθε συναλλαγής. Κάθε αγορά με άτοκες δόσεις προσμετράται ως μία συναλλαγή. Για τους σκοπούς της παρούσας κλήρωσης θα προσμετρώνται οι συναλλαγές για τις οποίες έχει ενημερωθεί το μηχανογραφικό σύστημα των καρτών του Τ.Τ. και έχουν λογιστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία επεξεργασίας των αρχείων της κλήρωσης.
Ο κάτοχος θα εξασφαλίζει μία (1) συμμετοχή για κάθε έξι (6) συναλλαγές αγορών που πραγματοποιεί με χρήση της κάρτας του, οπότε θα συμμετέχει στην κλήρωση με όσες συμμετοχές συγκεντρώσει./li>
Από τις συναλλαγές (άρθρο 1) εξαιρούνται: α) οι αναλήψεις μετρητών β) οι χρεώσεις που αφορούν σε ετήσιες συνδρομές, τόκους, προμήθεια ανάληψης μετρητών ή υπέρβασης ορίου γ) η μεταφορά υπολοίπου δ) η χρέωση άτοκων δόσεων για αγορά η οποία πραγματοποιήθηκε και εκκαθαρίστηκε πριν την 1/3/2007.
Για να μπορούν οι κάτοχοι να συμμετέχουν στην κλήρωση θα πρέπει κατά την ημερομηνία εξαγωγής του αρχείου που θα περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες στην κλήρωση να μην παρουσιάζουν καθυστέρηση πληρωμών στο λογαριασμό της κάρτας τους πάνω από 30 ημέρες, να είναι σε ισχύ η κάρτα και να μην έχει ακυρωθεί.
Οι συναλλαγές αγορών που πραγματοποιούνται με χρήση των πρόσθετων καρτών θα προστίθενται στις συναλλαγές αγορών του κυρίου κατόχου ο οποίος θα είναι και ο δικαιούχος συμμετοχής στην κλήρωση.
Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της κάρτας, οι συναλλαγές της συγκεκριμένης περιόδου συνυπολογίζονται στις συναλλαγές της νέας κάρτας που θα εκδοθεί.
Από την κλήρωση εξαιρούνται όλοι οι απασχολούμενοι στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (και οι συνταξιούχοι) και στις θυγατρικές του εταιρείες, στην εταιρεία διαχείρισης καρτών First Data Hellas, στις διαφημιστικές εταιρείες LOWE και S & G Advertising, καθώς και στις συνεργαζόμενες με το Τ.Τ. εταιρείες, όπως telemarketing, κ.ά.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31/5/2007 στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Καρτών του Τ.Τ. (Αριστείδου 3, 105 59 Αθήνα) παρουσία εκπροσώπων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της συμβολαιογράφου κας Βαρβάρας Σγούρα (Καποδιστρίου 18, Πλ. Κάνιγγος), στην οποία έχουν κατατεθεί οι όροι συμμετοχής στην κλήρωση.
Η κλήρωση θα αναδείξει έναν (1) τυχερό και τρεις (3) αναπληρωματικούς. Ο τυχερός θα κερδίσει δύο αεροπορικά εισιτήρια, μετ’ επιστροφής, με προορισμό το Παρίσι και τη διαμονή διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών (τρεις διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο 4 αστέρων.
Τα εισιτήρια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 15/6/2007 έως 10/11/2007 με εξαίρεση τη χρονική περίοδο από 10/8/2007 έως 15/9/2007 και θα πρέπει η κράτησή τους να γίνει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την επιθυμητή από τον νικητή ημερομηνία ταξιδιού.
Ο νικητής, αμέσως μετά την κλήρωση, θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στον αριθμό τηλεφώνου που δήλωσε στην αίτησή του για χορήγηση κάρτας και μέσω επιστολής στη διεύθυνση που δήλωσε στην παραπάνω αίτηση. Μετά την ειδοποίησή του και την ενημέρωση για τον τρόπο παραλαβής του δώρου, ο νικητής υποχρεούται να ενημερώσει το Τ.Τ. εντός 5 εργάσιμων ημερών, εγγράφως στη διεύθυνση: Αριστείδου 3, 10559 Αθήνα (Τμήμα Marketing & Πωλήσεων), ή μέσω fax 210 3311329 για την περίπτωση μη αποδοχής του δώρου.


Στην περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο λόγω μη αποδοχής από αυτόν των όρων συμμετοχής στην παρούσα κλήρωση ή εάν η συμμετοχή του είναι άκυρη ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του ή σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής του εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών κατά τη σειρά κλήρωσής του.
Το δώρο είναι προσωπικό και δεν πωλείται ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα.
Ο νικητής συναινεί στην προβολή των αποτελεσμάτων της κλήρωσης και στην ανακοίνωση του ονόματός του στην ιστοσελίδα του Τ.Τ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ttbank.gr.
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την κλήρωση ή να μεταβάλει οποιονδήποτε από τους όρους της κατά την εύλογη κρίση του και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ttbank.gr.
Ενημέρωση Υποκειμένου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (σύμφωνα με το Ν.2472/1997 και την υπ’ αριθμ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα): Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (Έδρα: Πεσμαζόγλου 2-6, 101 75 Αθήνα, τηλ. 210 - 3704000) («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») ενημερώνει τους κατόχους που θα συμμετάσχουν στην κλήρωση («Υποκείμενα»), ότι τα προσωπικά τους δεδομένα, όπως αυτά θα προκύψουν από τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ίδια ή και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για το σκοπό της εξυπηρέτησης, παρακολούθησης και διεξαγωγής της κλήρωσης. Αποδέκτες των δεδομένων:
Για όλα τα δεδομένα: Η διοίκηση και οι υπηρεσίες του Τ.Τ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Για τα δεδομένα τα σχετικά με τον έλεγχο της διεξαγωγής της κλήρωσης: η Συμβολαιογράφος η οποία θα παρίσταται κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και θα συντάξει τη σχετική έκθεση καθώς και όσοι τρίτοι παρευρεθούν κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης σύμφωνα με τον όρο 8 παραπάνω.
Για τα ονόματα του τυχερού και των αναπληρωματικών: θα δημοσιευθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Τ., σύμφωνα με τον όρο 15 παραπάνω ή και σε φύλλο του ημερήσιου τύπου.
Για τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να ανακοινώνει, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης: οι δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή τρίτοι. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του N.2472/1997 (δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης αντίστοιχα) μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών (Αριστείδου 3, 105 59 Αθήνα, τηλ.: 210 3235902, fax: 210 3311329).

Return to category
 
Τελευταία άρθρα